Penasihat Syariah

PENASIHAT SYARIAH

Bermula 1 November 2014, MIDF Amanah Asset Management Berhad (“MIDF Amanah”) telah melantik MIDF Amanah Investment Bank Berhad (Di sokong oleh Jawatankuasa Syariah Malaysian Industrial Development Finance Berhad (“MIDF”)) yang merangkumi 5 ahli individu, sebagai Penasihat Syariah untuk dana patuh Shariahnya. Sebelum perlantikan MIDF Amanah Investment Bank Berhad sebagai Penasihat Syariah, Jawatankuasa Syariah MIDF telah menjadi penasihat kepada MIDF Amanah dalam perkara yang melibatkan hal ehwal Syariah sejak 1 November 2010. Selain daripada MIDF Amanah Islamic Fund (“MAIF”) dan MIDF Amanah Shariah Money Market Fund (“MASMMF”), MIDF Amanah Investment Bank Berhad sebagai Penasihat Syariah juga menyelia dan mengawasi 4 dana Islam secara pukal Islam (Islamic Wholesale Fund) dan 11 akaun patuh Syariah yang dimandatkan oleh pelanggan korporat yang diuruskan oleh MIDF Amanah.

MIDF Amanah Investment Bank Berhad (“MIDF Investment”) merupakan penyatuan 4 anak syarikat dalam kumpulan MIDF, termasuklah Amanah Short Deposits Berhad (sekarang dikenali sebagai MIDF ASD Berhad)(dibawah keahlian pembubaran sukarela), MIDF Sisma Securities Sdn. Bhd. (sekarang dikenali sebagai MIDF MDB Berhad)(dibawah keahlian pembubaran sukarela) dan United Merchant Bank Berhad (UMBB). MIDF Investment berbangga dengan kemudahan pelaburan yang dimiliki berkaitan perkhidmatan perbankannya yang komprehensif termasuklah penasihat kewangan, penajajaminan ekuiti dan instrumen hutang, aktiviti perbendaharaan, perkhidmatan pembrokeran ekuiti dan Penasihat Syariah.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENASIHAT SYARIAH

Mengikut garis panduan Suruhanjaya Sekuriti, peranan Penasihat Syariah adalah seperti berikut;

1. Memastikan dana unit amanah patuh Syariah (“Dana”) diuruskan dan ditadbir selaras dengan prinsip Syariah.
2. Memberi kepakaran dan panduan untuk semua Dana yang melibatkan prinsip Syariah termasuklah perjanjian dan propektus dana serta proses dan struktur pelaburan, dan lain-lain perkara berkaitan operasi dan pengurusan.
3. Memberi pandangan kepada Suruhanjaya Sekuriti di dalam perkara-perkara yang akan dirujuk kepada Majlis Penasihat Syariah sekiranya terdapat sebarang kekaburan atau ketidakpastian mengenai pelaburan, instrumen, sistem, prosedur dan / atau proses.
4. Meneliti Laporan Pematuhan Dana yang disediakan oleh pegawai pematuhan, laporan transaksi yang disediakan atau diluluskan oleh pihak pemegang amanah dan mana-mana laporan yang diperlukan untuk memastikan pelaburan Dana tersebut selaras dengan prinsip Syariah.
5. Menyediakan laporan yang dimasukkan di dalam Laporan Interim dan Laporan Tahunan yang mengesahkan bahawa Dana tersebut telah di uruskan dan ditadbirkan berlandaskan prinsip-prinsip Syariah.
6. Memastikan Dana yang diuruskan patuh dan selaras dengan panduan serta keputusan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya Sekuriti dalam hal-hal yang berkaitan dengan Syariah.
7. Memeriksa dan memberi nasihat berkenaan sebarang dokumentasi pemasaran untuk mempromosikan Dana tersebut.
8. Membantu dan menghadiri sebarang mensyuarat tergempar sepertimana yang diarahkan oleh pihak Suruhanjaya Sekuriti dan/atau mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan.

Penasihat Syariah bertanggungjawab untuk memberikan pandangan kepada pengurus Dana dan/atau Ahli Jawatankuasa Pelaburan dalam pemilihan instrumen pelaburan untuk digunapakai seperti mana mekanisme pengoperasian untuk aktiviti-aktiviti dana/akaun Islamik, bagi memastikan operasi dana/akaun berkenaan patuh Syariah.

Penasihat Syariah dijadualkan untuk bermesyuarat dengan pengurus Dana pada setiap 3 bulan, dimana Penasihat Syariah akan memberi pandangan serta nasihat mengenai pemilihan instrumen pelaburan yang digunapakai seperti mekanisme operasi dan aktiviti-aktiviti Dana bagi memastikan pentadbirannya selaras dengan prinsip-prinsip Syariah pada setiap masa.

Penasihat Syariah akan memeriksa laporan pelaburan Dana pada setiap bulan untuk memastikannya patuh Syariah dan juga akan berjumpa dengan pengurus Dana pada setiap suku tahun untuk berbincang dan memberi khidmat nasihat tentang aspek kepatuhan Dana dengan prinsip-prinsip Syariah.

LATAR BELAKANG PENASIHAT SYARIAH

Ir. Dr. Hj. Muhammad Fuad Abdullah

Ir. Dr. Hj. Muhammad Fuad Abdullah merupakan pengerusi Jawatankuasa Syariah MIDF dan ahli Penasihat Syariah untuk MIDF Amanah Asset Management Berhad.

Beliau memiliki ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Ketamadunan Islam daripada Universiti Aberdeen, Scotland dan Ijazah sarjana (Kepujian) dalam Syariah daripada Universiti Jordan. Selain itu, beliau mempunyai BSC (kepujian) dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan daripada Universiti Southamptun. Beliau merupakan felow Institusi Kejuruteraan Malaysia dan ahli berdaftar kepada ASEAN Chartered Professional Engineer, APEC Engineer dan International Professional Engineer. Beliau juga merupakan Peguam Syariah berdaftar di Majlis Agama Islam Negeri Perak.

Beliau kini merupakan ahli lembaga pengarah Syarikat Mesiniaga Berhad, Institusi Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), MIDF Property Berhad dan Univesiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah di BIMB Securities Sdn. Bhd. Selain daripada itu, beliau merupakan penasihat Putrajaya Malay Chamber di Commerce Malaysia dan Adjunct Professor di Universiti Teknikal Malaysia, Melaka.

Assoc. Prof. Dato’ Hj. Muhammad Asri Hj. Abdullah

Assoc. Prof. Dato Hj. Muhammad Asri Hj. Abdullah merupakan ahli Jawatankuasa Syariah MIDF dan ahli Penasihat Syariah untuk MIDF Amanah Asset Management Berhad. Beliau memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang Syariah dan Pengajian Islam daripada Universiti Baghdad dan diploma Pengurusan Islam dan Penghakiman daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau pernah menghadiri Kursus Khas untuk Pegawai Islam di Muslim College di London, United Kingdom dan memiliki Sijil Kursus Bahasa Inggeris dari ELS Richmond, London, United Kingdom.

Beliau kini merupakan seorang pensyarah di Jabatan Syariah, Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar, Perak. Beliau merupakan Penasihat Syariah berdaftar di bawah Suruhanjaya Sekuriti dan pernah menjadi Ketua Hakim Syariah dan Ketua Penghakiman Negeri Perak sehingga 16 Julai 2015. Beliau juga pernah menjadi Panel Hakim Syariah untuk Mahkamah Rayuan Negeri-Negeri di Malaysia dan merupakan Ahli Jawatankuasa Teknikal untuk Undang-undang Sivil dan Syariah Malaysia. Sebelum ini, beliau telah berkhidmat sebagai ketua Dakwah dan Informasi, Kadi dan Ketua Kadi Perak.

Encik Ahmad Lutfi Abdull Mutalip

Encik Ahmad Lutfi telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Syariah MIDF dan ahli Penasihat Syariah MIDF Amanah Asset Management Berhad pada 1 Januari 2018. Encik Ahmad Lutfi mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Undang-Undang (Kepujian) dari UIAM pada tahun 1995. Beliau telah menghabiskan latihan praktikal di Tetuan Allen & Gledhill dan didaftarkan ke Badan Peguam Malaysia pada tahun 1996. Encik Ahmad Lutfi juga memperoleh kelayakan profesionalnya dari Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun (ICSA) dan berkelulusan dari ICSA pada bulan Februari 1996.

Beliau menyertai Tetuan Hisham Sobri & Kadir pada bulan April 1996 dan telah memberi khidmat perundingan kepada ramai pelanggan dalam perbagai bidang termasuklah dari segi sekuriti hutang, pembiayaan bersindiket, pembiayaan berstruktur & projek, penswastaan dan membina-mengoperasi-memindah (BOT)/ membina-mengoperasi sendiri termasuk penswastaan air, penggabungan & pengambilalihan, urus niaga berkaitan tenaga, minyak & gas, usaha sama untuk projek telekomunikasi dan kontrak pembinaan. Beliau telah menjadi rakan kongsi Tetuan Hisham Sobri & Kadir pada Januari 2000. Beliau juga merupakan rakan kongsi untuk penubuhan Tetuan Azmi & Associates.

Encik Ahmad Lutfi telah membentangkan beberapa kertas kerja di pelbagai seminar mengenai Perbankan Islam di Malaysia dan Singapura. Beliau menjadi rakan kongsi Tetuan Azmi & Associates pada bulan Januari 2000. Beliau juga telah mengikuti kursus yang bertajuk "Membina Pengetahuan dan Keahlian dalam Kewangan Infrastruktur" yang dianjurkan oleh Institut Bank Dunia yang diadakan di Washington DC dari bulan Jun hingga Julai 2000. Encik Ahmad Lutfi merupakan Rakan Kongsi Pentadbir bagi Tetuan Azmi & Associates dan bertanggungjawab untuk pembangunan Amalan Kumpulan Perkhidmatan Kewangan, Penggabungan dan Pengambilalihan, dan Amalan Usahasama Baru. Beliau telah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah MIDF sejak Februari 2016.

Dr. Mohamad Sabri Zakaria

Dr. Mohamad Sabri telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Syariah MIDF sejak 18 Jun 2013 dan ahli Penasihat Syariah di MIDF Amanah Asset Management Berhad pada 1 November 2014. Beliau merupakan Penolong Profesor di Jabatan Fiqh & Usul Fiqh, Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Islam & Sains Islam, UIAM sejak tahun 1993.

Beliau mempunyai kelulusan Syariah dari Universiti al-Azhar, Kairo pada tahun 1992 dan memperoleh Ijazah Sarjana Ekonomi Islam dari Universiti Yarmouk, Jordan pada tahun 1999. Beliau juga memiliki Ijazah Kedoktoran dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh dari UIAM dengan pengkhususan dalam pengurusan kecairan dalam perbankan Islam. Dr. Mohamad Sabri merupakan Penasihat Syariah di Great Eastern Takaful Sdn. Bhd. dan Agro Bank. Beliau juga merupakan Penasihat Syariah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti (SC) dan pernah dilantik sebagai Penasihat Syariah di Export-Import Bank of Malaysia Berhad dari tahun 2016 sehingga 2012.

Ustaz Mazrul Shahir Md Zuki

Ustaz Mazrul telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Syariah MIDF sejak 18 Jun 2013 dan merupakan ahli Penasihat Syariah MIDF Amanah Asset Management Berhad pada 1 November 2014. Ustaz Mazrul memiliki Ijazah Sarjana Muda Seni dan Pendidikan, dengan major dalam pengajian Islam, dari Universiti Saba ', Republik Yemen. Beliau juga mempunyai Ijazah Sarjana Perbankan, Kewangan dan Pengurusan Islam dari University of Gloucestershire, United Kingdom.

Pada bulan Januari 2012, beliau menyertai Akademi Penyelidikan Shari'ah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA) sebagai Penyelidik Bersekutu. Sejak Julai 2012, beliau memegang jawatan Pengurus (latihan dan terjemahan) di bawah ISRA Consultancy. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa temubual untuk Biasiswa ISRA dan pernah dilantik sebagai penyelaras Muzakarah Cendekiawan Shari'ah Nusantara ke-6 (Dialog Ulama Syariah Serantau).

Sebelum menyertai ISRA, beliau pernah bekerja sebagai perunding bagi Majlis Syura Muslimin iaitu suatu gerakan belia Islam untuk pelajar Malaysia di United Kingdom dan Eire. Ustaz Mazrul telah menerbitkan beberapa kertas penyelidikan yang berkaitan dengan Takaful, Pasaran Modal Islam, Perbankan dan Kewangan Islam. Penyelidikannya banyak memfokuskan sector perbankan dan kewangan Islam, pembiayaan mikro, fiqh mu'amalat, takaful, pasaran modal Islam dan wakaf.

Back to Asset Management